Statut Fundacji „Dobro Kultury” Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego Foundation for the Preservation of European Cultural Heritage Stiftung zum Schutz des Europäischen Kulturerbes

Preambuła
 
Dobra kultury są świadectwami historii kultury. Posiadają dużą wartość materialną, historyczną oraz ideową i często stanowią czynnik tożsamości dla grupy ludzi lub narodu. Jednocześnie, będąc częścią dziedzictwa kulturowego ludzkości, są one - zarówno w aglomeracjach miejskich, jak i na terenach wiejskich - coraz bardziej narażone na popadnięcie w ruinę i zniszczenie.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zapoczątkuje szereg kompleksowych zmian społeczno-gospodarczych, które skłaniają ku temu, by w porę zwrócić uwagę na potrzebę zachowania i ochrony dóbr kultury. Pogranicze polsko-niemieckie, w szczególny sposób naznaczone wspólnym rozwojem historycznym, jest w tym kontekście predestynowane do tworzenia wspólnych perspektyw w kwestii ochrony dóbr kultury.
Fundacja „Dobro Kultury” stawia sobie za zadanie ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz przekazanie go następnym pokoleniom. Uczy ona należytego i umiejętnego obcowania z dobrami kultury, jak również wspiera oraz rozpowszechnia ideę ochrony dóbr kultury poprzez działalność naukową, edukacyjną i wydawniczą.
 
§ 1
Nazwa, Fundatorzy, forma prawna, czas trwania
(1)
Fundacja nosi nazwę: „Dobro Kultury” – Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.
(2)
Fundację ustanowili Fundatorzy: Henrik Drewes, Julia Bison (nazwisko panieńskie Eckert), Sylwia Groblica, Thomas Jaeger, Martina Mahlke, Izabella Parowicz, Sebastian Preiss, Jan Proemmel, Grietje Suhr. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Słubicach przy ul. Mickiewicza 21/8 przed Notariuszem Przemysławą Bac, w dniu 6.08.2003r. (Repertorium A Numer: 4334/2003).
Wykluczeni Fundatorzy: Syliwa Groblica.
Nowoprzyjęci Fundatorzy: Ananke Berge, Leontine Meijer i Adam Guzenda.
(3)
Fundacja posiada osobowość prawną.
(4)
Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.
(5)
Siedzibą Fundacji są Słubice, powiat słubicki, woj. lubuskie.
(6)
Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w szczególności w Niemczech.
(7)
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 2
Cel Fundacji
(1)
Celami Fundacji są:
- ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwłaszcza ochrona architektonicznych, krajobrazowych, archeologicznych i innych dóbr kultury w Europie, szczególnie na pograniczu polsko-niemieckim;
- badania naukowe dotyczące dóbr kultury oraz popularyzacja dóbr kultury;
- rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w oparciu o istniejący potencjał architektoniczny i krajobrazowy;
- ochrona i podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz innych niematerialnych dóbr kultury;
- wzmacnianie poczucia tożsamości i więzi emocjonalnych społeczeństwa z dziedzictwem kulturowym;
- wspieranie turystyki kulturalnej;
- wzmacnianie wymiany interkulturalnej i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
- stymulowanie rozwoju gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze ochrony dóbr kultury;
- badanie i diagnozowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony zabytków i różnorodności dziedzictwa kulturowego;
- dbanie o pamięć i wspieranie porozumienia między narodami
- kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe
(2)
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez tworzenie, przeprowadzanie, monitorowanie i wspieranie projektów zwłaszcza w następujących obszarach:
- prace konserwatorskie
- wykopaliska archeologiczne
- badania naukowe
- działalność edukacyjna
- doradztwo
- wydawanie ekspertyz
- dokumentacja
- współpraca z młodzieżą
- organizowanie imprez kulturalnych i naukowych
- organizowanie wystaw
- działalność wydawnicza
- współpraca z mediami
(3)
Fundacja działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania zasobów naturalnych.
 
§ 3
Użyteczność społeczna
(1)
Fundacja realizuje wyłącznie cele społecznie użyteczne w myśl § 1 Ustawy o fundacjach.
(2)
Działalność Fundacji jest nastawiona na bezinteresowne wspieranie ogółu w sferze materialnej, intelektualnej i obyczajowej. Grono beneficjentów Fundacji nie jest ograniczone.
(3)
Fundacja działa bezinteresownie i nie jest nastawiona na osiąganie celów zarobkowych.
(4)
Nikt nie może odnosić korzyści materialnych na skutek wydatków niezgodnych z celami Fundacji lub poprzez nieproporcjonalnie wysokie wynagrodzenie.
 
§ 4
Działalność gospodarcza
(1)
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.
(2)
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne.
(3)
Dochody z działalności gospodarczej mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrywanie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.
 
§ 4a
Działalność odpłatna
(1)
Fundacja może prowadzić działalność odpłatną, która służy realizacji celów statutowych. Może się to odbywać w następującej formie: sprzedaż publikacji, mediów, biletów wstępu, itp.
(2)
Fundacja może prowadzić działalność odpłatną samodzielnie bądź poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne.
(3)
Dochody z działalności gospodarczej są przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrywanie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.
 
§ 5
Majątek Fundacji
(1)
Majątek Fundacji składa się z funduszu założycielskiego oraz z innych środków.
(2)
W momencie rejestracji Fundacji fundusz założycielski stanowią środki finansowe w wysokości 4000zł wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji. Z funduszu założycielskiego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zarezerwowana jest kwota 1500zł.
(3)
Majątek Fundacji może składać się z wszelkich dóbr przedstawiających wartość pieniężną, np. ze środków pieniężnych, wierzytelności, wartości niematerialnych i prawnych, ruchomości i nieruchomości. Majątek Fundacji może być powiększany w każdy sposób nie zabroniony przez prawo.
(4)
Nie można umniejszać funduszu założycielskiego Fundacji. Przysporzenia od osób trzecich służą powiększeniu funduszu założycielskiego, jeśli zostały przeznaczone na ten cel. Przysporzenia bez wskazania celu będące rozporządzeniem testamentowym mogą również służyć powiększeniu funduszu założycielskiego Fundacji.
(5)
Fundacja może lokować część lub całość swoich środków na funduszach rezerwowych lub specjalnych, jeśli jest to niezbędne dla trwałej realizacji podatkowo uprzywilejowanych celów statutowych oraz jeżeli istnieją konkretne plany odnośnie celu oraz terminu wykorzystania tych funduszów. Wolne rezerwy mogą być tworzone, jeśli jest to zgodne z zasadą użyteczności społecznej.
(6)
Majątek Fundacji może być przeznaczony wyłącznie i bezpośrednio na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrywanie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.
 
§ 6
Organy Fundacji
(1)
Organami Fundacji są:
- Rada Fundatorów
- Zarząd
(2)
W razie potrzeby Rada Fundatorów może powołać większością dwóch trzecich głosów swoich członków Radę Nadzorczą i/lub Radę Honorową. Wobec tych organów zaczną wówczas obowiązywać przepisy niniejszego statutu. Bez podjęcia uchwały o powołaniu przez Radę Fundatorów tych organów przepisy statutu odnoszące się do Rady Nadzorczej i Rady Honorowej nie obowiązują.
(3)
Rada Fundatorów i Rada Honorowa wybierają ze swojego grona większością dwóch trzecich głosów przewodniczącego i jego zastępcę, którzy reprezentują dany organ. W przypadku Zarządu i Rady Nadzorczej przewodniczącego i jego zastępcę mianuje Rada Fundatorów.
(4)
Wszystkie organy Fundacji ustalają swój regulamin. Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
(5)
Posiedzenia Rady Nadzorczej i Rady Honorowej odbywają się co najmniej raz w roku. Zwołuje się je w możliwie najbliższym terminie, jeśli wymagają tego sprawy Fundacji lub jeśli jedna czwarta członków domaga się tego na piśmie/za pośrednictwem poczty elektronicznej podając cele i powody posiedzenia. Rada Fundatorów obraduje w razie potrzeby.
(6)
Wyłącznie członkowie Rady Fundatorów mogą zasiadać w innych organach Fundacji.
 
§ 7
Rada Fundatorów
(1)
Rada Fundatorów składa się z wszystkich Fundatorów.
(2)
Rada Fundatorów może przyjmować do swojego grona dalszych fundatorów większością trzech czwartych swojego składu.
(3)
Przewodniczący Rady Fundatorów powinien zmieniać się najpóżniej co dwa lata.
 
§ 8
Zadania Rady Fundatorów
(1)
Rada Fundatorów ustala pole działania i merytoryczne ramy działalności Fundacji. Rada Fundatorów ma prawo większością dwóch trzecich głosów swoich członków zabronić Zarządowi realizacji konkretnego projektu/przedsięwzięcia (prawo weta).
(2)
Rada Fundatorów może w każdej chwili zażądać od Prezesa Fundacji informacji i sprawozdania, jak również przedłożenia wszelkich dokumentów i ksiąg rachunkowych.
(3)
Rada Fundatorów powołuje i odwołuje członków pozostałych organów większością dwóch trzecich swojego składu. Osoba odwoływana ma prawo domagać się wcześniejszego wysłuchania.
(4)
Rada Fundatorów uchwala zmiany statutu Fundacji.
 
§ 9
Rada Nadzorcza
(1)
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród Fundatorów lub innych poważanych osobistości. Rada Nadzorcza powinna składać się co najmniej z dwóch i maksymalnie z sześciu członków.
(2)
Członkowie Rady Nadzorczej powinni być powoływani na okres dwóch lat.
(3)
Członkowie Rady Nadzorczej mogą pobierać wynagrodzenie/ otrzymywać rekompensatę za swoją pracę ze środków finansowych danego projektu.
 
§ 10
Zadania Rady Nadzorczej
(1)
Rada Nadzorcza nadzoruje oraz kontroluje działalność Zarządu Fundacji. Zarząd i Rada Nadzorcza współpracują ze sobą na bazie wzajemnego zaufania dla dobra Fundacji oraz wspólnie omawiają kierunki jej działalności.
(2)
Rada Nadzorcza może w każdej chwili zażądać od Prezesa Fundacji informacji i sprawozdania, jak również przedłożenia wszelkich dokumentów i ksiąg rachunkowych.
(3)
Zarząd Fundacji jest zapraszany na wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej i ma prawo uczestniczyć w nich, bez prawa głosu. Udział Zarządu Fundacji jest wykluczony, w przypadku punktów posiedzenia Rady Nadzorczej dotyczących członka Zarządu.
(4)
Na żądanie Rady Fundatorów Rada Nadzorcza udziela jej opinii o sytuacji i działalności Fundacji. Rada Nadzorcza przedkłada Radzie Fundatorów roczne sprawozdanie.
 
§ 11
Zarząd
(1)
Zarząd składa się z Prezesa Fundacji i jednego lub dwóch Zastępców, którzy mianowani są każdorazowo na pięć lat przez Radę Fundatorów.
(2)
W obrocie prawnym oraz poza nim Fundacja jest reprezentowana przez Prezesa Fundacji i jego Zastępcę. Każdy z nich ma prawo reprezentować Fundację osobno.
 
§ 12
Zadania Zarządu
(1)
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz. Zarząd pełni swoje obowiązki społecznie.
(2)
Zarząd ma możliwie dokładnie i trwale realizować cele Fundacji w myśl niniejszego statutu i zgodnie z wolą Fundatorów.
(3)
Zarząd realizuje w szczególności następujące zadania:
- określanie kierunków działania Fundacji;
- koordynacja projektów realizujących cele Fundacji;
- reprezentowanie Fundacji;
- zarządzanie majątkiem Fundacji;
- współpraca z innymi organami Fundacji;
- przygotowanie wzorów uchwał dla Rady Fundatorów;
- przedkładanie:
- planu gospodarczego Fundacji (planowanie działań i budżetu na kolejny rok);
- sprawozdań kwartalnych;
- sprawozdania finansowego;
- sprawozdania rocznego.
(4)
Wynagrodzenie/ rekompensata za wykonanie konkretnej pracy jest możliwe za zgodą Rady Nadzorczej lub Rady Fundatorów. Kierowanie konkretnym projektem jest wynagradzane ze środków finansowych danego projektu.
(5)
Zarząd informuje Radę Nadzorczą o wszystkich istotnych przedsięwzięciach i interesach. Należą do nich wszelkie transakcje przekraczające wartość 1500 Euro, przyjmowanie dotacji, z którymi wiążą się określone warunki, transakcje związane z nabywaniem ziemi, zawiązywanie długotrwałych umów o współpracy itp.
(6)
Członkowie Zarządu zobowiązują się wobec Fundacji należycie przeprowadzać zaplanowane przez siebie projekty lub osobiście zadbać o ich realizację. Tym samym rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie jest wykluczona. Miarodajnym momentem jest wiążące rozpoczęcie realizacji projektu, np. złożenie wniosku o dofinansowanie projektu lub podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Zarząd zobowiązuje się każdorazowo przewidywać i zawierać odpowiednią umowę o ubezpieczenie projektu.
 
§ 13
Rada Honorowa
(1)
Rada Honorowa powinna składać się co najmniej z trzech i maksymalnie z ośmiu członków.
(2)
Członkowie Rady Honorowej powoływani są przez Radę Fundatorów spośród uznanych autorytetów, poważanych osobistości i instytucji oraz innych dobroczyńców Fundacji.
(3)
Członkowie Rady Honorowej są mianowani regularnie na okres pięciu lat. Ponowna nominacja jest możliwa.
(4)
Członkowie Rady Honorowej pełnią swoje obowiązki społecznie.
(5)
Za sporządzenie pisemnych opinii członkowie Rady Honorowej mogą pobierać honorarium.
 
§ 14
Zadania Rady Honorowej
(1)
Głównym zadaniem Rady Honorowej jest merytoryczne wspieranie organów Fundacji i służenie im radą w realizowaniu celów Fundacji. Rada Honorowa i każdy z jej członków mogą przedstawiać organom Fundacji propozycje, w szczególności odnośnie wykorzystania pozostających do dyspozycji Fundacji środków oraz udzielać innych wskazówek.
(2)
W posiedzeniach Rady Honorowej mogą uczestniczyć doradczo, jednakże bez prawa głosu członkowie innych organów Fundacji.
 
§ 15
Podejmowanie uchwał
(1)
Posiedzenie danego organu zwołuje w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jego przewodniczący z czterotygodniowym wyprzedzeniem. Porządek obrad należy podać przynajmniej na tydzień przed terminem posiedzenia. W pilnych przypadkach oba te okresy mogą zostać skrócone do 48 godzin.
(2)
Organ Fundacji jest zdolny do podejmowania uchwał, jeśli na regulaminowo zwołanym posiedzeniu obecnych jest więcej niż połowa członków organu łącznie z jego przewodniczącym, a w razie jego usprawiedliwionej nieobecności – z zastępcą przewodniczącego. Jakiekolwiek wady w zwołaniu posiedzenia uważa się za konwalidowane, jeśli zachodzi zdolność uchwałodawcza i jeśli ze strony członków nie zostanie zgłoszony sprzeciw.
(3)
O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały są podejmowane zwykła większością oddanych głosów. Przy równej ilości głosów rozstrzygajacy jest głos przewodniczącego organu, a w razie jego usprawiedliwionej nieobecności – głos jego zastępcy.
(4)
Podejmowanie uchwał na drodze korespondencyjnej jest możliwe, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej. W tym celu przesyła się członkom danego organu projekt uchwały. Uchwała nabiera mocy obowiazującej, jeśli w ciągu dwóch tygodni, począwszy od dnia otrzymania projektu uchwały przez wszystkich członków organu, zostanie oddana w formie pisemnej, w tym – o ile zostało to przewidziane – w formie elektronicznej, wymagana większość głosów. Przewodniczący organu może wyznaczyć dłuższy okres.
(5)
Ze wszystkich posiedzeń organów Fundacji sporządzany jest protokół. Protokół musi być podpisany przez przewodniczącego organu i protokolanta. Protokół należy przedłożyć w stosownym czasie członkom danego organu i pozostałym organowi. Protokół uchodzi za zatwierdzony, jeżeli w ciągu dwóch tygodni od jego przedłożenia nie zostanie zgłoszony sprzeciw.
(6)
Wybory personalne są prowadzone przez Przewodniczącego Rady Fundatorów lub, jeżeli wybór dotyczy jego samego, przez neutralną osobę trzecią (kierownika wyborów). Na żądanie osoby, której dotyczą wybory, głosowanie odbywa się w sposób tajny.
 
§ 16
Zmiana statutu Fundacji
Rada Fundatorów może uchwalić zmianę statutu, jeśli uzna za konieczne jego dostosowanie do zmienionych warunków. Nie wolno przy tym zmienić istoty celu Fundacji. Podjęcie uchwały o zmianie statutu wymaga większości trzech czwartych składu Rady Fundatorów.
 
§ 17
Rozwiązanie Fundacji
(1)
Rozwiązanie Fundacji może nastąpić w wyniku jednogłośnej uchwały członków Rady Fundatorów, jeśli wobec zaistniałych warunków rzetelna i długotrwała realizacja celów Fundacji wydaje się niemożliwa.
(2)
Uchwały o rozwiązaniu Fundacji nie można podjąć w trybie korespondencyjnym.
(3)
W razie rozwiązania Fundacji majątek Fundacji powinien zostać przeznaczony na społecznie użyteczne cele związane z ochroną zabytków.
 
§ 18
Nadzór nad Fundacją
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
§ 19
Postanowienia końcowe
(1)
Rokiem gospodarczym Fundacji jest rok kalendarzowy.
(2)
Fundacja może posiadać oddziały, zakłady, filie, biura, przedstawicielstwa oraz inne trwałe i tymczasowe placówki w kraju i za granicą.
(3)
Fundacja może używać pieczęci, która wskazuje na jej nazwę i siedzibę.
(4)
Fundacja może posiadać znak graficzny.
(5)
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy
w Zielonej Górze.
PODPISY